Меню
Вашата количка

Гаранция

Гаранция

Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки, с изключение на аксесоари и стоки втора употреба, се придружава от бланка за търговска гаранция, в която са посочени съдържанието на гаранцията, териториалния й обхват и гаранционния срок. Store-bg.net си запазва правото в отделни случаи или за различни типове изделия да избира мястото на ремонт на изделията.

При мобилните телефони гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона / панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс - фрий, data - кабел...и т. н./. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Гаранцията покрива хардуерните компоненети на продукта,както и оригиналния софтуер, доставен от производителя.  "Ес Ай Директ" ЕООД не носи гаранция за ръчно обновен софтуер, за допълнително инсталирани приложения и за съвместимост с потребителски акаунти,когато това не е упоменато от производителя.

Рекламациите се извършват по правилата на ЗЕТ и ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента, store-bg.net не носи отговорност за съхраняването им.


Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:


Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на IMEI (фабричен) номер на уреда. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на уреда, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства. Внимание!!! За влагозащитените телефини, ако бъдат изложени на дълго седене във вода - защитата на телефона може да бъде компрометирана и да се навлажнят важни компоненти, което да доведе до нарушаване на нормалната работа на устройството и отпадане на гаранцията!

В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).


    Информация съгласно Закона за Защита на потребителите:


Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска
от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
В  този  случай  потребителят  може  да  избира  между  извършване  на
ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно
или  избраният  от  него  начин  за  обезщетение  е  непропорционален  в
сравнение с другия.
(2)  Смята  се,  че  даден  начин  за  обезщетяване  на  потребителя  е
непропорционален,  ако  неговото  използване  налага  разходи  на
продавача,  които  в  сравнение  с  другия  начин  на  обезщетяване  са
неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3.  възможността  да  се  предложи  на  потребителя  друг  начин  на
обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за
продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора
за продажба.
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за
продажба  трябва  да  се  извърши  в  рамките  на  един  месец,  считано  от
предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали
договора  и  да  му  бъде  възстановена  заплатената  сума  или  да  иска
намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за
продажба  е  безплатно  за  потребителя.  Той  не  дължи  разходи  за
експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани
с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5)  Потребителят  може  да  иска  и  обезщетение  за  претърпените
вследствие на несъответствието вреди.
 Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба  и  когато  потребителят  не  е  удовлетворен  от  решаването  на
рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните
възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2)  Потребителят  не  може  да  претендира  за  възстановяване  на
заплатената  сума  или  за  намаляване  цената  на  стоката,  когато
търговецът  се съгласи  да  бъде  извършена  замяна  на потребителската
стока  с  нова  или  да  се  поправи  стоката  в  рамките  на  един  месец  от
предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
(  ) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора
4
и  да  възстанови  заплатената  от  потребителя  сума,  когато  след  като  е
удовлетворил  три  рекламации  на  потребителя  чрез  извършване  на
ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115,
е  налице  следваща  поява  на  несъответствие  на  стоката  с  договора  за
продажба.
 Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в
срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката
или  замяната  на  потребителската  стока  или  за  постигане  на
споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с
никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1